Kontaktujte nás: 533 304 213 | info@dsoslapanicko.cz

CSS budou poskytovat potřebné a požadované služby (dle požadavků starostů, a dalších zástupců obcí) v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence např. v oblasti rozvoje obcí, právního a správního poradenství, organizačních a ekonomických agend, finančně-rozvojového managementu, poskytování informačního servisu apod. CSS budou poskytovat obcím rovněž odborné poradenství v oblasti přeneseného výkonu státní správy (přestupková agenda, správa poplatků, evidence obyvatel a další) s cílem zvýšit odbornost a efektivitu jejich rozhodování. Rozhodovací pravomoc zůstane vždy na samotných obcích.

Seznam veřejných služeb v regionu DSO Šlapanicko.

CSS budou sloužit jako společně sdílená administrativní kapacita obcí například pro:
přípravu obecně závazných vyhlášek, přípravu právních dokumentů, přípravu vzorů nájemních nebo kupních smluv, zajištění odborných konzultací k aktuálním novinkám v legislativě, zajištění právních služeb pro obce, zajištění vzdělání v požadovaných oblastech veřejné správy, přípravu, řízení a administraci projektů obcí, přípravu, řízení a administraci projektů mikroregionu, monitoring dotačních titulů, projektové poradenství obcí, přípravu a pravidelné aktualizace webových stránek DSO, přípravu informačního zpravodaje pro občany, propagaci a zvyšování informovanosti o činnosti CSS, zpracování vzorových dokumentů k veřejným zakázkám, spolupráci při zadání veřejné zakázky, organizaci společných nákupů energií nebo jiných komodit, prosazování společných zájmů např. při vyjednávání s dodavateli služeb obcí (odpady, elektřina, plyn, telekomunikace apod.), spolupráci při zajištění zpracování strategie rozvoje obce, spolupráci při zajištění zpracování územního plánu obce, odborné poradenství a spolupráci při sestavování rozpočtu obce, odborné poradenství v oblasti daní.

Další oblastí činnosti CSS bude naplňování cílů stanovených v aktuálních rozvojových dokumentech DSO. Součástí těchto aktivit bude i aktualizace strategických dokumentů, příprava akčních plánů, zpracování projektových záměrů, realizace projektů apod.

CSS bude mít také roli kontaktního centra pro občany DSO. Zde se budou moci, v případě omezené dostupnosti vlastního obecního úřadu, občané obracet se svými požadavky přímo na zaměstnance CSS.

Projekt bude ukončen v červenci roku 2019. Pokud byste se chtěli o projektu dozvědět více, navštivte webové stránky: http://www.smocr.cz/cz/nase-projekty/centra-spolecnych-sluzeb-obci/default.aspx.